Report on "chang1980ergavity"Click to look up all papers by Chang
Chang, B.S. and Chang, K. 1980, "Ergavity in spoken Tibetan", in Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so, vol. 51, no. 1, cite.

Paper "chang1980ergavity" is cited by 4 papers show/hide all


Author "Chang" cites 1 authors show/hide all

Author "Chang" is cited by 30 authors show/hide all