Report on "coblin1989notes"Click to look up all papers by Coblin
Coblin, W.S. 1989, "Notes on the initials of a northwest dialect of Tang times", in In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, pp. 125-144. Zhong yang yan jiu yuan. cite.

Author "Coblin" cites 6 authors show/hide all

Author "Coblin" is cited by 6 authors show/hide all