Report on "gordina1961o"Click to look up all papers by Gordina
Gordina, M.V.(M.V.). 1961, "O fonologischskoi traktovke v'etnamskikh diftongov", in Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, vol. 301, pp. 29-36. cite.

Paper "gordina1961o" is cited by 1 papers show/hide all


Author "Gordina" is cited by 1 authors show/hide all