Report on "guizhou1959buyi"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1959, "Buyi yu yu fa gai yao", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.