Report on "guizhou1959dian"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1959, "Dian Kong bei Miao wen gai ge fang an cao an", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.