Report on "guizhou1959dong"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1959, "Dong--Han jian ming ci dian (chu gao)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.