Report on "guizhou1959miao"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1959, "Miao wen fang an cao an (Chuan qian dian fan yan, qian dong fang yan, xiang xi fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.