Report on "guizhou1961han"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1961, "Han dong jian ming ci dian (chu gao)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.