Report on "guizhou1962han"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1962, "Han Miao Jian ming ci dian (chu gao) (Qian dong Fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.