Report on "guizhou1963miao"Click to look up all papers by Guizhou
House, G.E.P. 1963, "Miao yu yu fa gang yao (Chuan dian Qian fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House. cite.