Report on "harbsmeier1989classical"Click to look up all papers by Harbsmeier
Harbsmeier, C. 1989, "The classical Chinese modal particle yi", in In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, pp. 471-503. Zhong yang yan jiu yuan. cite.

Author "Harbsmeier" is cited by 1 authors show/hide all