Report on "muramatsu1963gendai"Click to look up all papers by Muramatsu
Muramatsu, K. 1963, "Gendai chūgoku shōsūminzokugo: sono bunrui to yakume ni tsuite", in Chōsen gakuhō, no. 7, pp. 1-13. cite.