Report on "sichuan1980zang"Click to look up all papers by Sichuan
Sichuan Ethnic Publishing House. 1980, "Zang Han dui shao chang yong ci hui", in Sichuan Ethnic Publishing House, June., cite.