Report on "yunnan1963ha"Click to look up all papers by Yunnan
Yunnan Ethnic Publishing House. 1963, "Ha han hui hua (Ha ni wen, Han wen dui zhao)", in Yunnan Ethnic Publishing House., cite.