Report on "zhouyaowen1980yunnan"Click to look up all papers by Zhouyaowen
Zhou yaowen and Dai Qingxia. 1980, "Yunnan shao shu min zu yu yan wen zi gai huang", in Yunnan Ethnic Pub. House., cite.