Report on "zhouyaowen1981dai"Click to look up all papers by Zhouyaowen
Zhou yaowen, F.B., and Meng Zunxian. 1981, "On the Dai script (Dehong dialect)", in MZYW, pp. 73-7. cite.