The Mon-Khmer Studies Journal :: Vol 29
Articles by VƯƠNG Hừu Lễ (Click to see all in SALA)

DJVU PDF Vương Hừu Lễ. 1999, "A new interpretation of the Bru Vân Kiêu vowel system", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 29, pp. 97-106. cite.