Results
2 papers found searching for papers by "dehong" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 0, G-Index: 0
ke, Dehong dai zu Jingpo zu zi zhi zhou wen jiao. 1965. "Jingpo Zu Xue Han Hua." . Yunan Ethnic Publishing house. cite. STATS
Zhou Yaowen (Chou Yao-Wen). 1979. "Dehong Dai Wen Gai Jin Gong Zuo De Hui Gu." In MZYW, 167-72. cite. STATS