Results
16 papers found searching for papers by "gordina" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Andreev, N. D. and M. V. (Mirra Veniaminovna) Gordina. 1957. "Sistema Tonov V'etnamskogo Iazyka (po Eksperimental'nym Dannym)." In Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo Universiteta, 8: 132-48. cite. STATS (2)
Gordina, M. V. 1959. "K Voprosu O Foneme Vo V'etnamskom Iazyke." In Voprosy Iazykoznaniia, 8 , no. 6: 103-9. cite. STATS (1)
Gordina, M. V. 1960. "O Nekotorykh Spornykh Voprosakh Foneticheskogo Stroia V'etnamskogo Iazyka." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 237: 170-87. cite. STATS (1)
Gordina, M. V. 1961. "O Fonologischskoi Traktovke V'etnamskikh Diftongov." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 301: 29-36. cite. STATS (1)
Andreev, N. D., B. V. (Boris Vasil'evich) Bratus' and M. V. (Mirra Veniaminovna) Gordina. 1956. "V'etnamskaia Transkriptsiia Russkikh Slov." . cite. STATS
Andreev, N. D. and M. V. (Mirra Veniaminovna) Gordina. 1963. "Tonal'naia Sistema I Udarenie V Birmanskom I V'etnamskom Iazykakh." In {\rus <Filologiia stran vostoka>, edited by E. M. Pinus and S. N. (Sergei Nikolaevich) Ivanov. 59-64. Izd. Leningrad U.. cite. STATS
Andreev, N. D., M. V. (Mirra Veniaminovna) Gordina and O. A. Timofeeva. 1961. "Sistema Tonov Birmanskogo Iazyka (po Eksperimental'nym Dannym)." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 294: 71-83. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1984. "Foneticheskii Stroi V'etnamskogo Iazyka." 242 pp., ill.. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoi lit-ry. cite. STATS
Gordina, M. V. 1960. "Osnovnye Voprosy Foneticheskogo Stroia V'etnamskogo Iazyka." 178 pp.. cite. STATS
Gordina, M. V. 1963. "Sistema Onov Danangskogo Govora V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Kitaia i Iugo-Vostochnoi Azii>, edited by G. P. (Georgii Petrovich) Serdiuchenko. 13-23. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. 1964. "Dlitel'nost' Glasnykh V'etnamskogo Iazyka." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 325: 175-93. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1961. "Priznaki Sintagmatischeskogo Chleneniia I Frazovaia Intonatsiia Vo V'etnamskom Iazyke." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 305: 15-29. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1964. "Tonal'naia Systema Saigonskogo Dialekta V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Voprosy grammatiki iazykov stran Azii>, edited by M. N. Bogoliubov. 37-46. Leningrad University. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1967. "O Foneticheskom Stroe Iuzhnykh Govorov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii>, edited by Iuri A. Gorgoniev et al.. 336-50. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1970. "Nekotorye Fonologischeskie Kriterii Klassifikacii Dialektov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: voprosy morfologii, fonetiki i fonologii>, edited by N. V. (Nina Vasilevna) Solntsev. 203-15. Nauka. cite. STATS
Gordina, M. V. and I. S. (Igor' Sergeevich) Bystrov. 1970. "O Foneticheskom Storoe Nekotorykh Tsentral'nykh Govorov V'etnamskogo Iazyka." In {\rus <Iazyki Iugo-Vostochnoi Azii: voprosy morfologii, fonetiki i fonologii>, edited by N. V. (Nina Vasilevna) Solntsev. 192-202. Nauka. cite. STATS