Results
12 papers found searching for papers by "guizhou" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 0, G-Index: 0
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1958. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Chuan Qian Dian Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Buyi Yu Yu Fa Gai Yao." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Dong--Han Jian Ming Ci Dian (chu Gao)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Dian Kong Bei Miao Wen Gai Ge Fang An Cao An." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Miao Wen Fang An Cao An (Chuan Qian Dian Fan Yan, Qian Dong Fang Yan, Xiang Xi Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1961. "Han Dong Jian Ming Ci Dian (chu Gao)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1962. "Han Miao Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Qian Dong Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1963. "Miao Yu Yu Fa Gang Yao (Chuan Dian Qian Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House. cite. STATS
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1965. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (Dian Dong Bei Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House, February. cite. STATS
Luo Anyuan. 1980. "Guizhou Songtao Miao Hua De Guan Ci." In MZYW, 28ff. cite. STATS
Ma Xueliang. 1956. "Guizhou Sheng Dong Nan Bu Miao Yu Yu Yin De Chu Bu Bi Jiao." In YYYC, , no. 1264-82. cite. STATS
Wang Fushi. 1957. "Guizhou Wei Ning Miao Yu Liang Ci." In YYYC, , no. 275-121. cite. STATS